Privaatsuspoliitika

Andmetöötluse ulatus

SIA BIG RED kohustub koguma ja säilitama vaid selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud SIA BIG RED äritegevuseks. Samuti kohustub SIA BIG RED tagama, et töödeldud isikuandmed on täpsed ja täielikud, näidates klientidele võimalikult täpselt, kuidas oma andmeid korrektselt ja täielikult sisestada. SIA BIG RED töötleb isikuandmeid, et tagada nende konfidentsiaalsust, ja kasutab kõiki asjakohaseid vahendeid ja instrumente, et vältida igasugust volitamata juurdepääsu. SIA BIG RED kogub ja töötleb isikuandmeid vaid SIA BIG RED ülesannete täitmise eesmärgil vastavalt normatiivaktides sätestatule. Isikuandmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud olukordades, kui Andmesubjekt on sellele oma nõusoleku andnud, see on vajalik SIA BIG RED ja Andmesubjekti vaheliste lepinguliste kohustuste täitmiseks, või on muul viisil lubatud või ülesandeks tehtud kooskõlas asjakohaste normatiivaktidega.

Andmete ajakohastamine

SIA BIG RED kohustub tagama isikuandmete täpsuse, ja usaldab oma kliente, tarnijaid ja teisi kolmandaid isikuid, kes esitavad isikuandmeid, et oleks tagatud esitatud isikuandmete täpsus ja õigsus. Vajaduse korral on Andmesubjektil õigus igal ajal muuta, täiendada või kustutada isikuandmeid, mida on tema kasutajakontol säilitatud.

Andmete turvalisus ja kasutamine

Kui isik on otsustanud end veebisaidil registreerida, küsitakse temalt sellist infot nagu nimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja muud andmed. SIA-l BIG RED on õigus kasutada esitatud infot, et personaliseerida ja parandada veebisaidi toimimist. See võib väljenduda näiteks, kuid mitte ainult, reklaamides ja pakkumistes, mis on ette valmistatud vastavalt kliendi eelmistele ostudele ja mida pakutakse kliendile tema internetis viibimise ajal, või e-posti aadressi kasutamisel, kui vastav klient on selleks oma nõusoleku andnud, või kooskõlas normatiivaktide sätetega. SIA BIG RED töötleb isikuandmeid, et tagada nende konfidentsiaalsust, ning kohaldab sisemisi protseduuri- ja kontrollivahendeid, et vältida lubamatut isikuandmete kasutamist, juurdepääsu nendele, avalikustamist, kopeerimist, muutmist või rikkumist, ning kasutab kõiki asjakohaseid vahendeid, et tagada isikuandmete turvalisust, terviklikkust ja privaatsust. SIA BIG RED töötleb isikuandmeid vastutustundlikult ja kooskõlas seadusega, ning ei kasuta isikuandmeid eesmärkidel, mis ei vasta nendele, mille tõttu SIA BIG RED need andmed sai. Kogutud isikuandmeid töötleb SIA BIG RED:

 • et parendada veebisaiti ja informatsiooni kättesaadavust kliendile; 
 • et tagada kliendile SIA BIG RED toodete- ja teenustealase info kättesaadavuse; 
 • tellimuse esitamise, klienditoe, maksete sooritamise ja teenuste pakkumise vajadusteks; 
 • ja muul moel, mis on kooskõlas asjakohaste normatiivaktidega.

Kaupade ja teenuste tellimine veebis

Kui klient soovib veebis esitada tellimuse, vajab SIA BIG RED kliendi kohta järgmist infot: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress ja andmed, mis puudutavad makse sooritamist (näiteks krediitkaardi number ja kehtivusaeg). See võimaldab SIA-l BIG RED tagada kliendi tellimuse tõhusa täitmise ja anda teada tellimuse  täitmise staatusest.

Küpsised

SIA-l BIG RED on õigus koguda veebisaidi kasutaja andmeid, kasutades küpsiseid (Cookies), et parandada kasutajale kättesaadavaid teenuseid. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja arvutisse, et kasutaja ära tunda ja hõlbustada tal veebisaidi kasutamist. Interneti veebilehitsejaid on võimalik konfigureerida nii, et see annab kliendile küpsiste kasutamisest teada ja lubab valida, kas lubada seda või keelduda. Küpsistest loobumine ei keela kliendil veebisaiti kasutada, kuid võib piirata kasutusvõimalusi.

Kolmandad pooled

SIA BIG RED ei anna isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on mõistlikkuse piires vajalik äritegevuseks, tagades ka, et vastavad kolmandad isikud hoiavad isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagavad nende asjakohase kaitse. SIA BIG RED annab isikuandmed edasi SIA BIG RED tarnijatele, allettevõtjatele, strateegilistele partneritele ja teistele, kes aitavad kaasa SIA BIG RED ja tema klientide äritegevusele ja vastavale koostööle. Siiski nõuab SIA BIG RED andmete saajatelt sellistes olukordades kohustumist kasutada saadud infot vaid nendel eesmärkidel, mille tõttu andmed edastati, ja kooskõlas asjakohaste normatiivaktidega. 

SIA BIG RED teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada, et olukordades, kus isikuandmed edastatakse välismaale, on tagatud nende adekvaatne kaitse. 

SIA BIG RED kohustub mitte edastama isikuandmeid organisatsioonile või mistahes teisele isikule, kes asub riigis, kus pole tagatud isikuandmete kaitse adekvaatne tase, välja arvatud sellistel juhtudel:

 • edastamine on vajalik, et sõlmida kliendiga leping või täita temaga sõlmitud lepingut;
 • edastamine on vajalik, et sõlmida või täita lepingut, mis on sõlmitud kliendi huvides;
 • edastamine on lubatud kooskõlas asjakohaste normatiivaktide sätetega;
 • klient on andnud oma nõusoleku.

Seoses isikut identifitseeriva infoga, mis on edastatud teise riiki, võivad kohalduda vastava riigi normatiivaktid, kaasa arvatud normatiivaktid, mis puudutavad riigi julgeolekut, terrorismivastast võitlust, ning mis võivad võimaldada õiguskaitseasutustele või järelevalveasutustele ligipääsu eraisikute käsutuses olevale informatsioonile.

Juurdepääs isikuandmetele

Tuginedes kirjalikule põhjendatud järelepärimisele informeerib SIA BIG RED Andmesubjekti järgnevast:

 • isikuandmed, mida SIA BIG RED temaga seoses töötleb;
 • andmeallikad (kui normatiivaktid lubavad neid avaldada);
 • kuupäev, mil leidsid aset isikuandmete viimased muudatused;
 • eesmärgid, mille saavutamiseks isikuandmeid töödeldakse;
 • andmete saajad või andmete saajate kategooriad;
 • ja kas informatsiooni töödeldakse automatiseeritult.

SIA BIG RED astub vajalikud sammud, et parandada või kustutada mistahes ebatäpsused isikuandmetes, mille kohta on otse teada antud või on kasutatud olemasolevaid teenuseid. Mõistlike võimaluste piires teavitab SIA BIG RED kliendi isikuandmete saajaid sellistest muudatustest. Siiski on SIA-l BIG RED kooskõlas asjakohaste normatiivaktide sätetega õigus piirata juurdepääsu, võimalust korrigeerida või kustutada andmeid. SIA BIG RED võib välja töötada isikuandmetele juurdepääsu eeskirja, sealhulgas määrata kindlaks juurdepääsu tagamise korra ja tasud.

Isikuandmete redigeerimine ja kustutamine

Vajaduse korral on Andmesubjektil igal ajal õigus muuta, täiendada või kustutada isikuandmeid, mida on tema kasutajakontol tema kohta säilitatud. Juhul kui kasutaja soovib loobuda teadete edaspidisest saamisest, täielikult kustutada oma isikuandmeid, või on tal tekkinud küsimused tema isikuandmete kasutamise kohta, palume võtta SIA-ga BIG RED ühendust e-posti aadressil info@chill4you.ee või helistada numbril  +371 2949 2178.

Kohandused ja muudatused privaatsuspoliitikas

SIA-l BIG RED on õigus muuta privaatsuspoliitikat oma äranägemise järgi.