Kaugleping

Kauglepingu tingimused

Internetipood www.chill4you.ee ja poe omanik SIA BIG RED ei säilita ostulepingu koopiaid.
 
Tarbija õigused, tellimusest loobumine ja lepingu lõpetamine
 
 Läti Vabariigi ministrite kabineti määrus nr 207 “Kauglepingute eeskirjad” näeb ette, et kliendil on 14 kalendripäeva jooksul õigus leping üles öelda ja e-poest soetatud kaup müüjale tagastada.
 
Tarbijakaitseseaduse paragrahv 14 Kaup või teenus ei vasta lepingus sätestatule:
 
 1. Kliendil on õigus tellimusest loobuda ka juhul, kui. Kaup või teenus ei vasta normatiivaktides või normatiiv-tehnilistes dokumentides sätestatud nõudmistele, ning ka neile tavaliselt esitatavatele nõuetele – kaubal või teenusel puuduvad need omadused, mis tavaliselt on neile iseloomulikud, ja mida tarbija, võttes arvesse kauba iseloomu, võib õigustatult eeldada;
 2. kaup ei sobi otstarbeks, milleks on ette nähtud vastavalt normatiivdokumentidele või tehnilisele passile, või kui viimati nimetatuid pole, siis otstarbeks, milleks sama nimetuse ja kirjeldusega kauba puhul tavaliselt kasutatakse;
 3. kaup ei vasta otstarbele, milleks tarbija on selle valinud, ja mille kohta on ta lepingut sõlmides müüjat otse või kaudselt teavitanud, välja arvatud juhul, kui müüjal polnud müümise ajal võimalik aru saada nendest kindlatest otstarvetest, ning tarbijal polnud õigustatud põhjust loota müüja kompetentsile ja otsusele;
 4. kaup ei vasta nõuetele või ei vasta selle komplekteering sellisele komplekteeringule, milline see oli lepingu sõlmimise või pakkumise tegemise ajal, kui müüja osutas tootenäidistele või -mudelitele;
 5. kaup pole pakendatud, kuid pakend on vajalik, et kaitsta toodet kahjustuste eest;
 6. kauba kohta on esitatud eksitavat, ebaõiget, ebatäielikku või ebaselget (loetamatut) informatsiooni või seda pole esitatud üldse, ning seetõttu pole toodet võimalik kasutada ettenähtud otstarbel või see kahjustab või võib kahjustada tarbija vara, tervist, elu või keskkonda.

Tarbijakaitseseaduse paragrahv 28

Tarbija õigused, kui talle on müüdud või kasutamiseks antud lepingu tingimustele mittevastav toode.
Tarbijal, kellele on müüdud või kasutamiseks antud lepingu tingimustele mittevastav toode, on õigus nõuda, et tootja või müüja sooritaks ühe järgnevatest toimingutest:
 1. alandab vastavalt toote hinda;
 2. tasuta kõrvaldab kauba mittevastavuse lepingu sätetega või hüvitab tarbijale tema tehtud kulud mittevastavuse kõrvaldamiseks;
 3. vahetab kauba samasuguse või samaväärse kauba vastu, millega on tagatud vastavus lepingu sätetele;
 4. tühistab lepingu ja tagastab tarbijale kauba eest tasutud rahasumma.
 
Läti Vabariigi tarbijakaitseseaduse paragrahvi 12 lõige 6 sätestab, et “tarbija on vastutav toote kvaliteedi ja turvalisuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise perioodil”, seega jätab chill4you.ee endale õiguse keelduda andmast ostjale taganemisõigust või keelduda kompensatsiooni maksmisest juhul, kui toode on kulunud ja/või rikutud, kui toode ei ole originaalpakendis, või on pakend olulisel määral katki (välja arvatud olukord, kui tarbijal pole olnud võimalik pakendit avada seda rikkumata), mis pole võimaldanud kaitsta kaupa rikkumise ja lõhkumise eest.

Tarbijakaitseseaduse paragrahv 12. Taganemisõigus.

Taganemisõigus on tarbija õigus kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ühepoolselt lepingust taganeda (tellimusest loobuda), maksmata leppetrahvi, protsente või kahjuhüvitist.

 1. Tarbija võib kasutada taganemisõigust, et taganeda:
  1. lepingust, mis on sõlmitud väljaspool kauplemis- või teenuse pakkumise kohta;
  2. kauglepingust.
 2. Kõnealuse paragrahvi teises lõikes mainitud lepingute sõlmimise, kauba müügi või tellimuse üleandmise hetkel esitab tootja, müüja või teenuse pakkuja tarbijale lepingust taganemise kirjaliku blanketi, milles on nimetatud tootja, müüja või teenusepakkuja nimetus (firma), eesnimi, perekonnanimi ja aadress ning esitatud taganemisõiguse kirjeldus.
 3. Tarbija adresseerib kirjaliku lepingust taganemise teate isikule, kelle nimetus (firma), nimi, perekonnanimi ja aadress on näidatud lepingust taganemise blanketil. Taganemisteate saatmine kindlaksmääratud tähtajal lõpetab lepingu ja vabastab tarbija kõikidest lepingulistest kohustustest, välja arvatud kulud, mis on seotud kauba tagastamisega tootjale, müüjale või teenusepakkujale.
 4. Tarbija on kohustatud seitsme päeva jooksul kirjaliku taganemisavalduse saatmise järel andma tootjale, müüjale või teenusepakkujale kauba üle (kui kaup või ese on kätte saadud). Tootja, müüja või teenusepakkuja on kohustatud seitsme päeva jooksul pärast kulu tõendava dokumendi saamist tarbijale tagasi maksma selle rahasumma koos kõigi protsentidega, mis on kauba või teenuse eest lepingu lõppemise hetkeks tasutud. Kui tarbija kasutab taganemisõigust, põhjendades seda toote või teenuse mittevastavusega lepingus sätestatule, ning tagastab toote või eseme oma vahendite eest, peab tootja, müüja või teenusepakkuja seitsme päeva jooksul pärast kulu tõendavate dokumentide kättesaamist tarbijale kompenseerima ka toote või eseme tagastamisega seotud kulud.
 5. Tarbija on vastutav kauba kvaliteedi ja turvalisuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise perioodil.